Bij overtreding van het onderstaande reglement wordt – afhankelijk van de aard van de overtreding – allereerst een waarschuwing afgegeven, danwel direct overgegaan tot verwijdering van het terrein en ontzegging tot evenement.

 • Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar. Lijkt een persoon jonger dan 25, dan zal er gevraagd worden om zijn of haar ID bewijs. Kan er geen ID bewijs overlegd worden, of is de persoon in kwestie jonger dan 18 jaar, dan zal er geen alcohol houdende drank verstrekt worden.
 • Personen jonger dan 18 jaar waarbij alcoholgebruik geconstateerd wordt zullen verzocht worden het evenementen terrein te verlaten.
 • Het is verboden alcoholische dranken door te geven aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Personen waarvan geconstateerd wordt dat zij toch alcohol doorgeven aan personen onder de 18 jaar zullen verzocht worden het evenementen terrein te verlaten.
 • Boetes naar aanleiding van weder strekking drankgebruik kunnen worden verhaald op de overtreder.
 • Eigen meegebracht eten en drinken is verboden en kan in beslag genomen worden.
 • Op het evenement geldt een zerotolerance beleid op het gebied van drugs. Zowel soft- als harddrugs zal in beslag worden genomen, de persoon zal van het terrein worden verwijderd en de toegang worden ontzegd. Bij constatering van drugs die niet binnen het gedoogbeleid vallen wordt de persoon in kwestie aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • Wettelijk geldige legitimatie verplicht.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings)personeel.
 • Personen welke niet toelaten zich te laten visiteren kan de toegang geweigerd worden en/of van het festivalterrein verwijderd worden.
 • Geweld en agressie worden niet getolereerd.
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, het festivalterrein zonder opgave van reden.
 • Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele fotoapparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan.
 • Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen op het festivalterrein. Bij het aantreffen van drugs en/of (vuur)wapens zal de persoon in kwestie van het terrein worden verwijderd, de toegang worden ontzegd en de politie in kennis gesteld.
 • Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts zullen entreegelden niet worden vergoed. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Eenmaal gekochte consumptiebonnen zijn enkel geldig op de editie van aankoop. Consumptiebonnen kunnen worden ingewisseld tot 00.45 voor geld.
 • Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico.
 • Stichting Robfest, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.
 • Stichting Robfest, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door het gooien van drank.
 • In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.

Bij het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met het gehele reglement.